Skip to content

1VSDAT

Open menu
מסמכים וטבלאות
מסמכים וטבלאות
במדור זה ניתן למצוא מסמכי מקור חשובים וטבלאות שמסכמות נתונים עליהם מסתמכים חלק מהמאמרים.
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
'רשימת אמנות והכרזות בינלאומיות בדבר זכויות האדם שמדינת ישראל חתומה עליהן' פורסמה על ידי המזכירות הפדגוגית, המטה המשולב לפרסום דו"חות שנהר וקרמניצר, של משרד החינוך.
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם אומצה על ידי האסיפה הכללית של האומות המאוחדות בתאריך 10  בדצמבר 1948. האסיפה הכללית גם קראה לכל הארצות החברות לפרסם את הטקסט של ההצהרה ולגרום להפצתה ולהוראתה בבתי-ספר ובמוסדות חינוך.
דרג מאמר זה
(1 מדרג)
מגילת העצמאות של מדינת ישראל.
 
 
דרג מאמר זה
(4 מדרגים)
הטבלה הבאה מרכזת את מקרי הטבח, הפוגרומים, הפרעות והרציחות שעברו על עם ישראל מאז תחילת השלטון הרומי בארץ ישראל ועד לימינו אנו. 
 
 

התגובות האחרונות