Skip to content

1VSDAT

Open menu
שבת, 28 יולי 2018 17:39

נניח שאני אישה פלשתינאית (רחל אליאור)

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

נגיד שאני אישה פלשתינאית קוראת עברית ואני גרה בשטחים הכבושים. ונגיד שאני מעיינת בחוק כבוד האדם וחירותו ושואלת את עצמי מה מכל המובטח בו חל עלי? ואז אני בודקת את חוק הלאום ואומרת - זה ממש לא חשוב, קודם תבטיחו לי סעיף אחד מחוק כבוד האדם וחירותו, הרי גם אני גרה בתחומי מדינת ישראל בשטחים הכבושים ליד התנחלות יצהר או תפוח או חברון או בית אל. תקראו ותגידו מה הפער ביני הכבושה נטולת כל הזכויות ובינם בני החורין בעלי הזכויות?

 

חוק-יסוד כבוד האדם וחירותו:

 

1. זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.

(א). חוק-יסוד זה, מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו, כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

 

2. אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם.

 

3. אין פוגעים בקנינו של אדם.

 

4. כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו.

 

5. אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת.

יציאה מישראל וכניסה אליה.

 

6(א). כל אדם חופשי לצאת מישראל.

(ב) כל אזרח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ זכאי להיכנס לישראל.

 

7 (א). כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.

)ב) אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו.

(ג) אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו.

)ד( אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו.

 

8. אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו.

9. אין מגבילים זכויות שלפי חוק-יסוד זה של המשרתים בצבא-הגנה לישראל, במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר ובארגוני הבטחון האחרים של המדינה, ואין מתנים על זכויות אלה, אלא לפי חוק ובמידה שאינה עולה על הנדרש ממהותו ומאופיו של השירות.

 

10. אין בחוק-יסוד זה כדי לפגוע בתקפו של דין שהיה קיים ערב תחילתו של חוק-היסוד.

 

11. כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק-יסוד זה.

 

12. אין בכוחן של תקנות שעת-חירום לשנות חוק-יסוד זה, להפקיע זמנית את תקפו או לקבוע בו תנאים; ואולם בשעה שקיים במדינה מצב של חירום בתוקף הכרזה לפי סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, מותר להתקין תקנות שעת-חירום מכוח הסעיף האמור שיהא בהן כדי לשלול או להגביל זכויות לפי חוק-יסוד זה, ובלבד שהשלילה או ההגבלה יהיו לתכלית ראויה ולתקופה ובמידה שלא יעלו על הנדרש.

 

אז אתם באמת מצפים שאת כל הזכויות האלה ששללתם ממני אני אשכח? שאסכים שתעברו עליהן אחת אחת נגדי?

שאשב בשקט ואתנהג בנימוס כשלשכנים בצד השני של הכביש יש אותן זכויות ולי אין אף לא אחת מהן?

אתם באמת חושבים שהכיבוש ימשך לנצח כשאנחנו משוללים כל זכויות אדם ואזרח? שאתם תדרכו עלינו עם מגף מסומר של כובש מתנשא, גזעני ומתלהם ואנחנו נחייך בנימוס כנכבשים נחמדים?


אתם באמת עיוורים לכבוד האדם וחירותו של כל אדם פלסטיני? אתם באמת לא מבינים שהכיבוש הממאיר יהרוס אותכם ולא רק אותנו? אתם באמת לא מבינים שגם אנחנו בני אדם בעלי זכויות? גם אם שללתם כל זכות מאיתנו? אתם באמת לא מבינים שעד שלנו לא יהיו חיים של בני אדם שווי זכויות ובני חורין גם לכם לא יהיה אף רגע של שקט ושלווה?

נקרא 1041 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

התגובות האחרונות