Skip to content

1VSDAT

Open menu
תיאור הפרק "השלמות מדעיות":
 
 
בחלק מן המאמרים בבלוג מועלות טענות המבוססות על מידע מדעי מעניין שלא הוצג במאמרים עצמם כדי לא "לגנוב את ההצגה" מהנושא שלשם הצגתו נכתבו.
פרק זה יכלול מאמרים שירחיבו את תיאור המידע המדעי שעליו מבוססות טענות שהועלו במאמרים אחרים.