Skip to content

1VSDAT

Open menu
תיאור הפרק "ניהול המדינה":
 
 
פרק זה עוסק בשאלות שעולות לסדר היום כתוצאה מן האתגרים השונים שבפניהם עומדת המדינה.
מוצגים בו פתרונות אפשריים לחלק מבעיות אלו.