Skip to content

1VSDAT

המדע היהודי
המדע היהודי
המדע היהודי אינו מסתמך על ממצאי החושים, ניסויים אמפיריים או הסקים לוגיים. המדע היהודי מסתמך על ניתוח מעמיק של ספרי קודש, בהם תמיד שולבו אך ורק התובנות מדעיות 'המודרניות' ביותר שהיו מוכרות לכותביהם. זאת הסיבה שהתנ"ך הועמס בתיאורים קוסמולוגיים מיתולוגיים והתלמוד בנסיונות לבאר את התיאורים הללו ולהמירם בקוסמולוגיה 'המודרנית' של הפילוסופים היווניים.

תת קטגוריות..............................................................................................................................

עקרונות המדע היהודי

עקרונות המדע היהודי

בבסיסה של המדע היהודי בכלל, של הקוסמולוגיה היהודית בפרט, עומדים פסוקיו ההזויים של ספר הספרים, שכל קשר בינם לבין ממצאי המדע המודרני הוא לכל היותר מקרי בלבד. לבלבול שהספר הקדוש השרה עליהם, הרבנים הוסיפו את תעתועי עיניהם ואת כשלי הגיונם והולידו את ה'מדע היהודי' – גוף של דעות שבשֺוּם שכל הועלם והוחלף על ידי המדע האריסטוטלי שהרמב"ם הצליח להטמיע בתוך היהדות.
קרא עוד...
הקוסמולוגיה הרבנית

הקוסמולוגיה הרבנית

הרבנים האמינו שכל הידע האנושי כבר קופל בתוך פסוקיו של ספר הספרים ולכן הם תמיד העדיפו את הניתוח הטקסטואלי על פני המחקר האמפירי והחשיבה הלוגית. בתחילה, הזרמים הקנאים בעם היהודי דחו את המדע המודרני של היוונים והמשיכו לדבוק בקוסמולוגיה המיתולוגית של התנ"ך אבל אחרי ששתי מרידות כושלות מחקו את השפעתם של הקיצונים והעלו להנהגה רבנים מתונים ופרגמטיים, החומות שמנעו את חדירתה של הפילוסופיה היוונית הוסרו והרבנים נאלצו להתמודד עם שתי ראיות עולם סותרות ומנוגדות: הקוסמולוגיה המסורתית של התנ"ך והקוסמולוגיה המודרנית של הפילוסופים.
קרא עוד...
התפתלויות רבניות

התפתלויות רבניות

המדע שהתפתח מחוץ לבועה הרבנית העמיד באור מגוחך את התבטאויותיהם המדעיות של גדולי ישראל, ששאבו את הבנתם, וסמכו את דעותיהם, אך ורק על פסוקים שנכתבו על ידי בעלי מקראות חפים מכל ידע. ההבלים הגמורים שיצאו מפיותיהם אילצו רבנים מאוחרים יותר לעוות את דברי המאורות הגדולים ולהפכם למשלים, אלגוריות, מליצות שיר וסודות עמוקים. פרק זה בודק שלושה נסיונות לטיהור ההבל: הנסיון לכפות משמעות אלגורית על הקוסמולוגיה הפרימיטיבית של רבי יוסי, הפיכת הדיון במספר עמודי הארץ לאלגוריה עמוקה ונסיונו של הרבי מליובאוויטש להגן על הקוסמולוגיה הגיאוצנטרית של הרמב"ם. 
קרא עוד...
המדע והדת

המדע והדת

מאחזי העיניים נוהגים להסתמך על בורותם המדעית של שומעיהם ולטעון שאין הבדלים מהותיים בין המדע לדת ואת כל אי ההתאמות יש לייחס לחסרונות של המדע שעדיין לא גילה את האמיתות המוחלטות שהאל הכל-יודע שיקע בתורתו. בפרק זה אני טוען שאין כל דמיון בין המדע המודרני, שמסתמך על מספר קטן של הנחות יסוד בלתי מופרכות, ל'מדע' התורני שדורש מספר רב של הנחות יסוד שמשתנות חדשות לבקרים.
קרא עוד...

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים